Privacy Statement

 

PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen u daarom graag informeren over ons privacybeleid. Onderstaande informatie is van toepassing op:

 • Stout + Partners V.O.F., Van Eesterensingel 178, 2951 AR Alblasserdam

Wat doen wij?

Wij verzorgen een breed scala aan (financiële) dienstverlening. Op deze website kunt u daar meer over vinden. Voor het grootste deel van onze werkzaamheden geldt dat wij de (verwerkings)verantwoordelijke zijn. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen. Voor sommige van onze werkzaamheden zijn wij evenwel de verwerker en handelen wij in opdracht van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke heeft in dat geval de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens. Als wij optreden als verwerker zijn op deze werkzaamheden onze privacyvoorwaarden van toepassing.

Geen geautomatiseerde besluiten en geen profielafbakening.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u en/of anderen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) naar kijkt. Daarnaast doen wij niet aan zogenoemde afbakening, oftewel het indelen van mensen in bepaalde groepen om daarmee het gedrag van mensen te voorspellen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens, omdat wij onze diensten anders niet goed kunnen verrichten. Dit betekent ook dat als u geen persoonsgegevens verstrekt, wij onze diensten niet kunnen uitvoeren. Voor ons zijn persoonsgegevens nooit een doel op zichzelf, maar altijd een middel om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Onze verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • Wij hebben toestemming ontvangen van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze overeenkomst zal nooit gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar altijd een ander doel hebben.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de uitvoering van de verschillende belastingwetten).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In de Privacyvoorwaarden annex 1 vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van minimaal zeven jaar, omdat dit de wettelijke bewaarplicht is voor veel financiële en fiscale documenten. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, dan wel indien u een rechtsgeldig beroep doet op één van uw privacy rechten (zie hieronder) wordt deze bewaartermijn verkort. Indien er andere wetten zijn die een kortere of langere bewaarplicht voorschrijven (bijvoorbeeld inzake personeelsgegevens) dan zal deze afwijkende bewaartermijn als minimale bewaartermijn worden gehanteerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw gegevens met derden delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het indienen van een aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst of het doorgeven van bepaalde gegevens aan een pensioenfonds. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van (uw) gegevens.

 

Hoe zit het met de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

Voor een beschrijving van de genomen veiligheidsmaatregelen zie Privacyvoorwaarden annex 2.

 

Welke privacyrechten heeft u?

Als betrokkene, degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, heeft u verschillende rechten die betrekking hebben op uw privacy. De belangrijkste zijn:

 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit is uw recht om minder persoonsgegevens door ons te laten verwerken.
 • Het recht op bezwaar. Dit is uw recht om bezwaar te maken op onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op vergetelheid. Dit is uw recht om door ons ‘vergeten’ te worden, hetgeen betekent dat wij al uw persoonsgegevens wissen.
 • Het recht op dataportabiliteit (of gegevensoverdracht). Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor een nadere toelichting op deze en andere privacy rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruik van cookies

De websites van Stout + Partners plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Stout + Partners maakt gebruik van cookies op haar website om:

-      onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring;

-      het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via sociale media te delen;

-      de effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten om deze zo goed mogelijk bij onze bezoekers te laten aansluiten.

 

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Stout + Partners kan deze data niet tot een individu herleiden.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over uw privacyrechten of een specifiek verzoek wilt indienen dan kunt u dat doen via alblasserdam@stout-partners.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen (078-6919544) of ons een brief sturen (Postbus 5, 2950 AA Alblasserdam).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVOORWAARDEN

ANNEX 1

 

GEGEVENS EN DOELEINDEN

 

Stout + Partners verwerkt in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend, kunnen vallen, financiële administratie, personeelsadministratie, loonadministratie, financiële verslaglegging, fiscale aangiften en advisering:

(1) Naam (initialen, achternaam) en eventuele gezinsleden;

(2) Telefoonnummer;

(3) E-mailadres;

(4) Geboortedatum;

(5) Adres en Woonplaats;

(6) Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft);

(7) Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé;

(8) NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 

PRIVACYVOORWAARDEN

ANNEX 2

 

BEVELIGINGSMAATREGELEN

 

De Verwerker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 Back-up- en herstelprocedures

 Beveiliging van netwerkverbindingen

 Bevoegdheden zijn toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast (inclusief een periodieke controle      hierop)

 Encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen

 Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten

 Indringeralarm

 Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes

 Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens

 Sub-verwerkersovereenkomsten met derden

 Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

 • Financiële administratie

  • begeleiden van startende ondernemers

  • begeleiden bij de automatisering van uw administratie

  • verzorgen van administraties

  • controleren van administraties

  • verzorgen van periodieke overzichten

  • samenstellen van jaarrekeningen

  • opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses

  • verzorgen van financieringsaanvragen

  • begeleiden bij bedrijfsovernames

 • Salarisadministratie

  • het verwerken van de salarisadministratie

  • het up to date houden conform de CAO-bepalingen

  • het maken van proforma-loonberekeningen

  • het maken van loonkostenberekeningen

  • het opstellen van arbeidsovereenkomsten

  • het (digitaal) communiceren met verzekeraars en uitvoeringsinstellingen

  • de begeleiding van het ziekteverzuimtraject

  • het aanvragen van ontslagvergunningen

  • faciliteren van een online salaris-/ HR-omgeving

 • Belastingen

  • aangiften omzetbelasting

  • aangiften inkomstenbelasting

  • aangiften vennootschapsbelasting

  • aangiften loonheffingen

  • aangiften erf- en schenkbelasting

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

versturen

Stout + Partners

Van Eesterensingel 178
2951 AR Alblasserdam

map

Volg ons op:

Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees de Privacy Statement voor meer informatie.